Communicatie-advies RotterdamRoos Communicatieadvies, marketing-pr, persstrategie, teksten

Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roos Communicatieadvies niet toegestaan om de op deze website opgenomen informatie, tekst, foto’s en dergelijke geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen, openbaar te maken of toestemming te geven voor publicatie. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter geen garantie geven voor volledigheid en juistheid van de vermelde informatie.

Privacyverklaring

Roos Communicatieadvies gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw contactgegevens aan Roos Communicatieadvies geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens
Indien Roos Communicatieadvies u een nieuwsbrief stuurt, vragen wij om uw persoonsgegevens met ons te delen. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om de nieuwsbrief te versturen. Wanneer u diensten van ons afneemt, vragen wij u ook om persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG.

Roos Communicatieadvies gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons heeft verstrekt, het verzenden van een nieuwsbrief, het contact opnemen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren en het informeren over wijzigingen van onze diensten.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Roos Communicatieadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde redenen waarvoor uw gegevens worden bewaard. Na afronding van de opdracht worden de persoonsgegevens bewaard ten behoeve van mogelijke vervolgopdrachten, maar nooit langer dan twee jaar na de laatste opdracht.

Gegevens delen met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden, maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht of overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar aadjan.roos@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Roos Communicatieadvies is wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons kunnen worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via aadjan.roos@gmail.com.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij adviseren u daarom deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

2018 © Roos Communicatieadvies